Skocz do głównej treści strony
Gminny Żłobek w Charbrowie

Roczna koncepcja działania

w Gminnym Żłobku w Charbrowie rok 2022/2023

Celem działalności Żłobka jest opieka nad dziećmi w wieku do lat 3, w ramach której realizowane są funkcje: opiekuńcze, wychowawcze i edukacyjne, na rzecz dzieci będących mieszkańcami Gminy Wicko.

Zadanie

 

Sposób realizacji

 

Cel

Termin


1. Adaptacja dziecka w żłobku

 • Obserwacja  dzieci w czasie zajęć oraz zabaw.
 • Założenie kart rozwojowych/obserwacji oraz pielęgniarskich prowadzonych przez opiekuna i pielęgniarkę
 • Czerpanie informacji o dziecku z rozmów z rodzicami.
 • Stopniowe wydłużanie czasu pobytu dziecka w żłobku.
 • Różnorodne zabawy integracyjne z dziećmi.

Poznanie dzieci oraz ich środowiska.
Zaklimatyzowanie się dziecka w żłobku
Zapewnienie bezpiecznych warunków w czasie adaptacji w oparciu o  wytyczne zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego Głównego Inspektora Sanitarnego.

Wrzesień / Październik 2022


 
2. Współpraca z rodzicami

 • Zebrania indywidualne z rodzicami- spotkania  rodziców z dyrektorem- przedstawienie oczekiwań obu stron, przekazanie najistotniejszych informacji dotyczących funkcjonowania żłobka; przekazanie w formie papierowej i telefonicznej wszystkich niezbędnych informacji dot. rozpoczęcia przygody ze żłobkiem.
 • Spotkania indywidualne z opiekunami grup- omówienie spraw bieżących (organizowane w odniesieniu do wytycznych zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego Głównego Inspektora Sanitarnego.).
 • Indywidualne codzienne kontakty i rozmowy z rodzicami podczas odbierania dzieci.
 • Przekazywanie wiadomości, informacji , zdjęć i opisów do nich  na stronie internetowej oraz facebooka Gminnego Żłobka w Charbrowie
 • Współpraca z rodzicami polegająca na pieczeniu ciast, przygotowywaniu kostiumów na bal karnawałowy, poczęstunków na urodzinki dzieci,
 • Organizowanie imprez, uroczystości z udziałem rodziców itp. ( zakończenie roku absolwentów, wspólne ubieranie choinki, kiermasze świąteczne)

Poznanie dzieci oraz ich środowiska, poznanie oczekiwań rodziców.
Zachęcanie do czynnej współpracy rodziców ze Żłobkiem oraz jego pracownikami.
 
 
 
 


 
Nawiązanie partnerskich relacji z rodzicami dzieci uczęszczających do Żłobka.

Wrzesień / Październik 2021
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cały rok

 
 
 
 
3. Rozwój społeczny

 • Nawiązywanie kontaktu  werbalnego i pozawerbalnego z dziećmi oraz opiekunkami.
 • Rozwiązywanie konfliktów dziecięcych.
 • Kształtowanie życzliwych postaw wobec innych.
 • Wyrabianie  odpowiedniego wzorca zachowania.
 • Stworzenie przyjaznej, spokojnej atmosfery poprzez bliski i indywidualny kontakt z dziećmi.
 • Kształtowanie nawyków kulturalno – grzecznościowych.
 • Umożliwienie dzieciom spotkań z ciekawymi ludźmi tj. policjant, straż pożarna, leśniczy, bibliotekach, dietetyk, muzyk, dentysta itp.

 
 
 
Uspołecznienie dzieci.
Zachęcenie do nawiązywania kontaktów z rówieśnikami.

 

 

 

Zachęcanie do postawy otwartej w stosunku do innych osób nieznanych

 
 
 
Cały rok

 
 
 
4. Kształtowanie czynności samoobsługowych oraz utrwalenie nawyków higienicznych.

 • Utrwalanie odpowiedniego zachowania się podczas posiłków.
 • Nauka oraz utrwalanie samodzielnego spożywania posiłków oraz napojów.
 • Zachęcanie do samodzielnego korzystania z nocników lub sedesów.
 • Zachęcanie  do sygnalizowania swoich potrzeb fizjologicznych.
 • Próby samodzielnego ubierania się.
 • Wyrabianie nawyku mycia rączek.
 • Wsparcie ze strony pielęgniarki
 • Dostosowanie powyższych czynności do wytycznnych zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego Głównego Inspektora Sanitarnego..

 
 
 
Kształtowanie i doskonalenie czynności samoobsługowych i nawyków higienicznych.

 
 
 
Cały rok

 
 
 
5. Kształtowanie sprawności fizycznej

 • Doskonalenie umiejętności chodzenia i biegania.
 • Kształtowanie równowagi, eliminowanie wad postawy i płaskostopia.
 • Rozwijanie prawidłowej sylwetki całego ciała dziecka.
 • Praca nad kształtowaniem umiejętności ruchowo – naśladowczych.
 • Ćwiczenia ruchowe oraz taneczne w ciągu dnia.
 • Ćwiczenia relaksacyjne.
 • Zabawy i spacery na świeżym powietrzu
 • Dodatkowe zajęcia ruchowe usprawniające motorykę dużą

 
Rozwój małej i dużej motoryki u dzieci.
Zachęcenie do aktywnego spędzania czasu w żłobku.
Rozwijanie świadomości zdrowotnej.

 

 

 

 

 

Zaciekawienie dzieci interesującą formą ruchu z wykorzystaniem wielopłaszczyznowych pomocy sportowych.

 
 
 
Cały rok


 
6. Odkrywanie i rozwijanie muzycznych zdolności dziecka

 • Organizowanie zajęć muzycznych przez opiekunów  w tym elementów rytmiki
 • prowadzenie zajęć tanecznych, uwrażliwienie na muzykę,
 • Organizowanie zajęć wokalnych przez opiekunów (śpiewanie z dziećmi)
 • Śpiewanie kołysanek przed snem.
 • Wyciszanie dzieci poprzez odtwarzanie muzyki klasycznej.
 • Powtarzanie rytmu poprzez wyklaskiwanie oraz wystukiwanie.
 • Marsz w rytm muzyki.
 • Zajęcia z instrumentami muzycznymi.
 • Zapoznanie z piosenkami przeznaczonymi dla dzieci w wieku 0-3 lat, nauka piosenek poprzez zabawę i wspólny śpiew.

 
 
 
Uwrażliwienie oraz umuzykalnienie dzieci.
Kształtowanie wrażliwości ruchowo – umuzykalniającej.

 
 
 
Cały rok

 
7. Rozwijanie wyobraźni oraz kształtowanie osobowości poprzez obcowanie z książką

 • Czytanie oraz opowiadanie bajek przez opiekunów.
 • Czytanie bajek podczas usypiania dzieci.
 • Zabawy dowolne z książkami.
 • Zapoznawanie dzieci z funkcjonowaniem biblioteki oraz prezentacja książeczek różnego rodzaju.
 • Poznanie pracy bibliotekarza, wspólne czytanie bajek w żłobku

 
Zachęcanie dzieci oraz rodziców do częstego obcowania z książką.

 
Cały rok

 
 
8. Rozwijanie mowy i myślenia

 • Ćwiczenia artykulacyjne oraz dźwiękonaśladowcze wykonywane w grupach.
 • Wykonywanie ćwiczeń oddechowych.
 • Dawanie odpowiedniego wzorca poprawnej mowy.
 • Zachęcanie dzieci do werbalnego i poprawnego komunikowania się.
 • Nauka prostych wierszyków i piosenek.

 
 
Usprawnianie narządów artykulacyjnych
Kształtowanie mowy dzieci

 
 
Cały rok

9. Rozwijanie sensomotoryki

 • Codzienne zabawy w nawlekanie, mieszanie, dopasowywanie.
 • Szeregowanie klocków, budowanie konstrukcji przestrzennych.
 • Rysowanie, malowanie, wydzieranie, lepienie i inne zabawy plastyczne.
 • Zajęcia dodatkowe z „Sensoplastyki”,

Kształtowanie koordynacji wzrokowo – ruchowej.
Doskonalenie umiejętności  łączenia i dopasowywania.
Usprawnianie ruchów ręki.

Doskonalenie bodźców i doznań poprzez zabawę różnymi fakturami: mąka, masa solna, sztuczny śnieg itp.

Cały rok

Przejdź do góry strony