Skocz do głównej treści strony
Gminny Żłobek w Charbrowie

Deklaracja dostępności Gminnego Żłobka w Charbrowie

Gminny Żłobek w Charbrowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminny Żłobek w Charbrowie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Wyłączenia

 • multimedia (transmisje) nadawane na żywo;

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Anna Iwicka 
e-mail: zlobek@wicko.pl 
Telefon: +48 726 032 095

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Gminnego Żłobka w Charbrowie
 • Adres: Gminny Żłobek w Charbrowie
  Charbrowo, ul. Łebska 9
  84-352 Wicko
 • E-mail:zlobek@wicko.pl
 • Telefon:+48 726 032 095

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Strona internetowa posiada następujące ułatwienia: podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery), możliwość powiększenia wielkości liter na stronie, mapa strony, focus wokół elementów nawigacyjnych.

Inne informacje i oświadczenia

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego w godzinach pracy urzędu. Osoba niesłysząca, chcąca skorzystać z pomocy przy załatwianiu sprawy w Urzędzie Gminy w Wicku, powinna zgłosić taką potrzebę na co najmniej trzy dni robocze (z wyłączeniem sytuacji nagłych) przed planowaną wizytą w naszym Urzędzie.

Osoba ta powinna także wskazać, z jakich form komunikowania się chce skorzystać: PJM – polski język migowy, SJM – system językowo-migowy, czy SKOGN – sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych.

Chęć skorzystania z usługi należy zgłosić w formie pisemnej poprzez: e-mail na adres: zlobek@wicko.pl, platformę e-PUAP, fax: 598 611 101.

Dostępność architektoniczna

 • Do budynku żłobka prowadzi główne wejście schodami, z którego boku został umieszczony podjazd z poręczami dla osób niepełnosprawnych.
 • Budynek znajduje się na parterze i nie posiada wewnątrz progów utrudniających poruszanie się na wózku inwalidzkim.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • W żłobku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
 • Aplikacje mobilne: na terenie żłobka nie są używane aplikacje mobilne.

Przejdź do góry strony