Skocz do głównej treści strony
Gminny Żłobek w Charbrowie

Dofinansowanie żłobka przez ZUS

Aby otrzymać dopłatę żłobkową  rodzice powinni dopełnić następujących formalności.

Dofinansowanie do pobytu dziecka w instytucji opieki dla dzieci do lat 3 – żłobku, klubie dziecięcym czy u dziennego opiekuna – wprowadza ustawa o rodzinnym kapitale opiekuńczym.

 ZUS  przyjmuje wnioski od 1 kwietnia 2022 roku.

Dofinansowanie do żłobka otrzymają:

  • dzieci pierwsze i jedyne w rodzinie;
  • dzieci pierwsze z rodzin, w których kolejne dziecko jest objęte rodzinnym kapitałem opiekuńczym;
  • dzieci w wieku przed ukończeniem 12. miesiąca życia i po ukończeniu 36. miesiąca życia.

Dofinansowanie przysługiwać będzie w wysokości 400 zł miesięcznie. Przez opłatę za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna rozumie się miesięczny koszt ponoszony przez rodzica za pobyt dziecka w tych instytucjach z uwzględnieniem przyznanych zniżek. Do opłaty nie wlicza się kosztów wyżywienia.

- Dofinansowanie do pobytu dziecka jest płacone przez ZUS bezpośrednio placówce zajmującej się dzieckiem a nie na konto rodzica.

Rodzice, aby otrzymać dofinansowanie z ZUS muszą dopełnić następujących formalności:

  • Aby otrzymać wsparcie już teraz należy przedstawić rozszerzone dane dzieci i rodziców w formie oświadczenia. Rodzic jest zobowiązany przedstawić m.in: imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL dziecka, a w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL – numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość.
  • Ponadto, rodzic jest zobowiązany przedstawić: imiona, nazwiska, daty urodzenia oraz numery PESEL rodziców, a w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL – numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość. Dotychczas daty urodzenia podawano, gdy nie nadano numeru PESEL.
  • Rodzic jest zobowiązany do podania także adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu (dotychczas ich podanie było fakultatywne).
  • Również rodzice dzieci już uczęszczających do instytucji opieki są zobowiązani do przekazania podmiotowi prowadzącemu instytucję opieki następujących danych: numer i seria dokumentu potwierdzającego tożsamość dziecka – w przypadku, gdy dziecku nie nadano numeru PESEL; daty urodzenia rodziców; numery i serie dokumentów potwierdzających tożsamość rodziców – w przypadku, gdy rodzicom nie nadano numeru PESEL; adres poczty elektronicznej i numer telefonu rodziców – o ile dane te uległy zmianie albo nie zostały przekazane przez rodziców dzieci objętych opieką w żłobku, klubie dziecięcym lub objętych opieką dziennego opiekuna podmiotowi prowadzącemu instytucję.

Wnioski do ZUS można składać drogą elektroniczną przez platformę usług bankowych lub ZUS PUE.

UWAGA!!!!

ZUS SAM WERYFIKUJE DZIECI KTÓRE ZOSTANĄ OBJĘTE  DOFINANSOWANIEM.

 

Dopłaty zostaną Państwu zwrócone niezwłocznie (na podane konto bankowe) po otrzymaniu dofinansowania ZUS na konto Urzędu Gminy, po wypełnieniu przez Państwa wniosku złożonego u dyrektora żłobka.

Grafika 1: Dofinansowanie żłobka przez ZUS

Przejdź do góry strony