Skocz do głównej treści strony
Gminny Żłobek w Charbrowie

Polityka przeciwdzialaniu krzywdzeniu dzieci

POLITYKA OCHRONY DZIECI PRZED KRZYWDZENIEM

Wstęp

 

Naczelną zasadą obowiązującą wszystkich pracowników Gminnego Żłobka w Charbrowie jest podejmowanie działań mających na celu dobro dziecka, ochronę jego godności i poszanowanie jego praw. Każdy pracownik traktuje dziecko z szacunkiem, dba o prawidłowy rozwój dziecka i uwzględnia jego potrzeby. Niedopuszczalne jest stosowanie przez pracownika wobec dziecka przemocy w jakiejkolwiek formie. Wszyscy pracownicy zobowiązani są działać w ramach obowiązującego prawa, swoich kompetencji oraz przestrzegać zarządzeń i procedur określonych w niniejszym dokumencie.

Rozdział I

Objaśnienia terminów

§ 1.

1. Przez pracownika rozumie się każdą osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, umowę zlecenie a także stażystów i wolontariuszy.

2. Dzieckiem jest każda osoba przyjęta do żłobka w toku postępowania rekrutacyjnego, po dopełnieniu wszelkich niezbędnych formalności przez rodziców. Do żłobka mogą uczęszczać dzieci od 20 tygodnia życia do lat 3, w uzasadnionych przypadkach do lat 4.

3. Opiekunem dziecka jest osoba uprawniona do reprezentacji dziecka, w szczególności jego przedstawiciel ustawowy (rodzic, opiekun prawny) lub inna osoba uprawniona do reprezentacji na podstawie przepisów szczególnych lub orzeczenia sądu (w tym rodzina zastępcza).

4. Zgoda rodzica dziecka oznacza zgodę co najmniej jednego z opiekunów dziecka. Jednak w przypadku braku porozumienia między opiekunami dziecka należy poinformować opiekunów o konieczności rozstrzygnięcia sprawy przez sąd.

5. Przez krzywdzenie dziecka rozumie się popełnienie czynu zabronionego, wpływającego na szkodę dziecka przez jakąkolwiek osobę, w tym pracownika żłobka lub zaniedbywanie dziecka przez jego rodziców.

6. Za Politykę Ochrony Dzieci odpowiedzialny jest każdy pracownik placówki, a nadzór nad jego realizacją sprawuje dyrektor żłobka.

7. Danymi osobowymi dziecka jest każda informacja umożliwiająca identyfikację dziecka.

Rozdział II

Rozpoznawanie i reagowanie na czynniki ryzyka krzywdzenia dzieci

§ 2.

1.Pracownicy placówki posiadają wiedzę i w ramach wykonywanych obowiązków zwracają uwagę na czynniki ryzyka krzywdzenia dzieci.

2. W przypadku zidentyfikowania czynników ryzyka, pracownicy placówki podejmują odpowiednie działania w zależności od zaistniałej sytuacji.

3. Pracownicy żłobka monitorują sytuację i dobrostan dziecka.

Rozdział III

Procedury interwencji w przypadku krzywdzenia dziecka przez rodziców/opiekunów prawnych lub inne bliskie dziecku osoby

§ 3.

1.W przypadku podejrzenia przez pracownika, że dziecko jest krzywdzone, każdy pracownik ma obowiązek sporządzenia notatki służbowej i przekazania uzyskanej informacji dyrektorowi placówki.

2. Dyrektor placówki prowadzi rejestr zdarzeń i każdorazowe zawiadomienie odnotowuje w rejestrze, wszczynając tym samym tok sprawy.

3. Każdorazowe podejrzenie stosowania wobec dziecka przemocy, wprowadza konieczność opracowania planu pomocy dziecku. Plan pomocy opracowują opiekunowie z grupy.

4. Plan pomocy zawiera:

 1. opis zdarzenia oraz podjęcie przez placówkę działań w celu zapewnienia dziecku bezpieczeństwa
 2. rozmowę z rodzicem, w obecności dyrektora placówki
 3. wsparcia jakie placówka może zaoferować dziecku/rodzinie
 4. wsparcie jakie rodzina może otrzymać poza placówką
 5. zawiadomienie odpowiednich służb (jeśli zaistnieje taka konieczność)
 6. skierowania do specjalistycznej placówki pomocy dziecku (jeżeli istnieje taka potrzeba)

5. Dyrektor wzywa rodziców dziecka, których podejrzewa o krzywdzenie na rozmowę, w której oprócz wyżej wymienionych osób, uczestniczą inne osoby będące pracownikami placówki oraz mające wiedzę o dziecku. Opiekunowie dziecka przedstawiają przyjęty plan pomocy. Z przeprowadzonej rozmowy dyrektor sporządza notatkę służbową.

6. W trakcie rozmowy rodzice dziecka są informowani o podejrzeniu krzywdzenia swojego dziecka oraz o konsekwencjach, w tym odpowiedzialności karnej, wynikającej z ewentualnego stwierdzenia stosowania przemocy.

7. Opiekunowie dziecka otrzymują ofertę pomocy na zewnątrz placówki oraz są informowani o podjętych przez żłobek działaniach w celu zapewnienia dziecku bezpieczeństwa.

8. Jeżeli wyjaśnienia rodzica wobec zaistniałej sytuacji, a więc wobec podejrzenia stosowania wobec dziecka przemocy, nie są przekonywujące lub przeczą zaistniałym faktom, dyrektor placówki zawiadamia odpowiednie służby (OPS, policję, sąd rodzinny).

9. W przypadku ujawnienia widocznych, jednoznacznych oznak przemocy wobec dziecka, dyrektor niezwłocznie zawiadamia policję oraz OPS.

10. W przypadku powiadomienia odpowiednich służb żłobek współpracuje z właściwymi organami, przekazując całą dostępną wiedzę na temat dziecka oraz sytuacji rodziny.

11. Wszyscy pracownicy żłobka i inne osoby, które w związku z wykonywaniem

obowiązków służbowych przyjęły informację o krzywdzeniu dziecka lub informacje z tym związane, są zobowiązane do zachowania tych informacji w tajemnicy, wyłączając informacje przekazywane uprawnionym instytucjom w ramach działań interwencyjnych.

§ 4.

1. W przypadku gdy pracownik żłobka zauważy, że jakiekolwiek dziecko jest krzywdzone przez innego pracownika, osoba ta zobowiązana jest niezwłocznie powiadomić o tym dyrektora, a w przypadku jego nieobecności, osobę go zastępującą oraz sporządzić notatkę zawierającą dokładny opis zaistniałej sytuacji.

2. Dyrektor wzywa na rozmowę pracownika w sprawie, w której została sporządzona notatka. W rozmowie oprócz wyżej wymienionych osób, uczestniczy osoba go zastępująca oraz inne osoby mające wiedzę na temat zaistniałej sytuacji.

3. Dyrektor sporządza notatkę służbową zawierającą przebieg rozmowy, listę osób w niej uczestniczących, a także wnioski i postanowienia.

4. W przypadku potwierdzenia podejrzenia, że fakt krzywdzenia miał miejsce, na wniosek dyrektora właściwy organ wszczyna postępowanie, zmierzające do ukarania pracownika.

Rozdział IV

Procedura postępowania w trakcie wydawania dziecka ze żłobka

§ 5.

1. Dziecko powinno być odbierane ze żłobka przez rodziców/prawnych opiekunów lub pisemnie upoważnioną przez nich osobę, zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo. W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość telefonicznego wskazania osoby odbierającej dziecko- należy podać wszystkie dane osoby odbierającej wymagane w takiej sytuacji, łącznie z nr dowodu osobistego. Żłobek zastrzega sobie możliwość weryfikacji danych personalnych osób odbierających dziecko.

2. Osobom bez pisemnego upoważnienia złożonego osobiście przez rodziców/prawnych opiekunów dziecka lub osobom w stanie po spożyciu alkoholu bądź będących pod wpływem środków odurzających dziecko nie będzie wydawane.

3. Każdorazowa próba odebrania dziecka ze żłobka przez rodzica/prawnego opiekuna dziecka po spożyciu alkoholu bądź substancji odurzającej musi być zgłoszona do dyrektora.

4. Kolejna próba odebrania dziecka przez osobę będącą w stanie po spożyciu alkoholu bądź substancji odurzającej będzie w konsekwencji zgłoszona do OPS oraz Sądu Rodzinnego, w celu zainteresowania się sytuacją rodzinną dziecka.

5. Życzenie jednego z rodziców dotyczące niewydawania dziecka drugiemu z rodzicowi musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.

6. Szczegółowe zasady odbierania dziecka ze żłobka zawarte są w regulaminie organizacyjnym.

Rozdział V

Zasady ochrony danych osobowych

                                                   § 6.

1. Dane osobowe dziecka podlegają ochronie na zasadach określonych i obowiązujących przepisy prawa krajowego oraz europejskiego, w szczególności: ustawy, rozporządzenia oraz RODO ( po dniu 25 maja 2018 r.).

2. Każde dziecko ma prawo do ochrony jego danych osobowych.

3. Dane osobowe dzieci wykorzystywane są wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem do którego zostały udostępnione.

4. Opiekunom dzieci przysługuje wgląd do danych osobowych dziecka z możliwością ich zmiany.

5. Pracownicy, bezpośrednio sprawujący opiekę nad dziećmi zostają upoważnieni do przetwarzania danych osobowych.

6. Pieczę nad dokumentami zawierającymi dane osobowe dzieci sprawuje dyrektor żłobka.

7. Pracownik instytucji może wykorzystać informacje o dziecku w celach szkoleniowych lub edukacyjnych wyłącznie z zachowaniem anonimowości dziecka oraz w sposób uniemożliwiający identyfikację dziecka.

8. Pracownicy żłobka nie udostępniają przedstawicielom mediów informacji o dzieciach i ich opiekunach.

9. Pracownicy żłobka nie kontaktują przedstawicieli mediów z dziećmi.

Rozdział VI

                                                                           Zasady ochrony wizerunku dziecka

§ 7.

1. Żłobek zobowiązuje się do chronienia wizerunku dziecka.

2. Upublicznienie wizerunku dziecka utrwalonego w jakiejkolwiek formie wymaga pisemnej zgody opiekuna.

3. Rodzice/ opiekunowie wyrażają pisemną zgodę na umieszczanie zdjęć dziecka na stronach internetowych żłobka i wykorzystywanie wizerunku dziecka w materiałach promocyjnych placówki.

Rozdział VII

Zasady bezpiecznych relacji personel placówki- dziecko

§ 8.

Podstawą opiekuńczych, wychowawczych i edukacyjnych działań kadry są bliskie relacje z dziećmi. Naczelną zasadą działania kadry jest nurt bliskościowy, mający na celu zaspokajanie wszystkich potrzeb podopiecznych, z uwzględnieniem indywidualnego tempa rozwoju.

1.Kadra respektuje prawo dziecka do:

 1. nieskrępowanego wyrażania uczuć i potrzeb
 2. indywidualnego tempa rozwoju
 3. pomocy przy radzeniu sobie z trudnymi przeżyciami
 4. badania, eksperymentowania i różnorodności doświadczeń
 5. tajemnicy, intymności
 6. wyrażania swojego zdania
 7. autonomicznego podejmowania decyzji

2. Posiłki, samoobsługa, higiena:

 1. dzieci są zachęcane do spożywania posiłków, zmuszanie nie jest stosowane
 2. w przypadku dzieci młodszych grup oraz w sytuacjach gdy taka pomoc jest wymagana, dzieci karmione są przez opiekunki,
 3. dzieci spożywają posiłki wspólnie, o stałych porach
 4. opiekunki pomagają dzieciom podczas posiłków, ubierania i rozbierania się, opiekunki nadzorują czynności higieniczne (mycie rączek, korzystanie z toalety)

3. Wspólna aktywność (zajęcia, zabawy, spacery):

 1. istnieje dowolność udziału w proponowanych dzieciom aktywnościach i działaniach
 2. dzieci są zachęcane do udziału w proponowanych formach i rodzajach aktywności
 3. zajęcia i zabawy są dostosowane do możliwości dzieci
 4. ograniczenia dzieci są akceptowane
 5. zawsze nad dziećmi sprawowana jest opieka opiekunek
 6. przedstawiciele firm i instytucji mający kontakt z dziećmi (teatrzyki, koncerty, wycieczki) są sprawdzani pod względem wiarygodności

4. Podczas swobodnej zabawy dzieci są obserwowane pod względem zachowania wskazującego na krzywdzenie.

5. Odpoczynek:

 1. w żłobku ustalona jest odpowiednia pora przeznaczona na odpoczynek
 2. nawyki dzieci związane ze snem i zasypianiem są respektowane oraz w tym względzie zaspakajane są ich potrzeby

6. Spacery, wycieczki, zabawy na powietrzu:

 1. Opiekunki sprawują ciągły nadzór i opiekę nad dziećmi
 2. Opiekunki i personel pomocniczy monitorują otoczenie żłobka podczas pobytu dzieci na terenie placu zabaw
 3. podczas spacerów, panie opiekunki i personel pomocniczy nie dopuszczają do kontaktów dzieci z osobami obcymi

7. Język i równe traktowanie:

Pracownicy placówki zobowiązani są do odnoszenia się z szacunkiem do dziecka wydając polecenia rzeczowo, jasno i konkretnie. Zobowiązani są także do spokojnego tłumaczenia dzieciom oraz rozmowy z dzieckiem z pozycji „dziecka”. Pracownicy placówki odnoszą się do dzieci w sposób ciepły i życzliwy, często uśmiechając się, utrzymując kontakt wzrokowy oraz wykazując zainteresowanie tym co dzieci mówią.

Niedozwolone są następujące zachowania:

 1. etykietowanie dzieci
 2. przezywanie dzieci
 3. ponaglanie dzieci
 4. wybiórcze traktowanie dzieci
 5. krzyczenie na dzieci
 6. bicie, szarpanie, popychanie

8. Dyscyplina:

 1. wobec dzieci nie stosuje się kar.

9. Dzieci w placówce nie mają możliwości korzystania z urządzeń elektronicznych z dostępem do stron internetowych.

Rozdział VIII

Monitoring stosowania Polityki

§ 9.

1. Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem,  dotyczy wszystkich pracowników żłobka.

2. Wszyscy pracownicy podpisują oświadczenie mówiące o zapoznaniu się z polityką ochrony dzieci i przyjęciem jej do realizacji (załącznik nr 3).

3. Żłobek monitoruje swoich pracowników w celu zapobiegania krzywdzeniu dzieci.

4. Każdy z pracowników posiada zaświadczenie z sądu o niekaralności oraz przed przyjęciem do pracy jest sprawdzany w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym.

5. Każdy pracownik może zgłaszać zmiany i wskazywać naruszenie Polityki Ochrony Dzieci przed Krzywdzeniem w żłobku.

6. Osoba odpowiedzialna za monitorowanie (dyrektor żłobka) przeprowadza raz w roku ankietę monitorującą poziom realizacji Polityki Ochrony Dzieci przed krzywdzeniem (załącznik nr 4) oraz pisemnie udokumentowuje wnioski z oceny.

7. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w Polityce Ochrony Dzieci przed Krzywdzeniem, dyrektor wprowadza zmiany i przedstawia je pracownikom.

 

Rozdział IX

Przepisy końcowe

 

§ 10.

1. Osobą odpowiedzialną za przygotowanie personelu placówki do stosowania standardów, za zapoznanie pracowników ze stosowanymi procedurami oraz za  dokumentowanie zaistniałych zdarzeń jest  Dyrektor żłobka.

2. Z Polityką Ochrony Dzieci w Gminnym Żłobku w Charbrowie zostali zapoznani wszyscy pracownicy. Potwierdzenia stanowią podpisy pracowników na liście z oświadczeniem.

3. Polityka Ochrony Dzieci przed krzywdzeniem,  zostanie udostępniona do zapoznania się przez Rodziców, poprzez wywieszenie jej na tablicy ogłoszeń oraz umieszczenie na stronie internetowej żłobka.

4. Polityka wchodzi życie z dniem podpisania.

Grafika 1: Polityka przeciwdzialaniu krzywdzeniu dzieci

Przejdź do góry strony