Skocz do głównej treści strony
Gminny Żłobek w Charbrowie

Rekrutacja

Drodzy  mieszkańcy Gminy Wicko

- już od 1 MARCA  każdego roku rozpoczynamy rekrutację do Gminnego Żłobka w Charbrowie

WARUNKI REKRUTACJI:

1.Żłobek sprawuje opiekę nad dziećmi zdrowymi i niepełnosprawnymi od 20 tygodnia życia do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub w przypadku, gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym - 4 rok życia.

2. Do żłobka przyjmowane są dzieci, których rodzice zamieszkują na terenie Gminy Wicko.
3. Dzieci spoza obszaru Gminy Wicko będą przyjmowani do żłobka na dany rok szkolny, tylko w sytuacji zaspokojenia potrzeb mieszkańców Gminy i posiadania wolnych miejsc w żłobku.
4. W przypadku, gdy liczba kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Wicko jest większa niż liczba wolnych miejsc, w rekrutacji przyjmuje się następujące kryteria:

- Dzieci obojga rodziców ( prawnych opiekunów) pracujących zawodowo lub uczących się w systemie dziennym

- Dzieci rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko (w rozumieniu art. 50 ust. 5  ustawy z dnia 4 lutego 20211 r. o opiece mad dziećmi w wieku do 3 lat), który pracuje zawodowo lub uczy się w systemie dziennym

- Dzieci niepełnosprawne, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności

- Dzieci rodzica/opiekuna, wobec którego orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do samodzielnej egzystencji

- Dzieci z rodzin wielodzietnych (troje lub więcej dzieci małoletnich w rodzinie)

Podczas naboru dzieci płeć nie stanowi kryterium oceny.

Gdy pomimo uwzględnienia powyższych kryteriów, nadal nie jest możliwe przyjęcie wszystkich dzieci, brana jest pod uwagę kolejność złożenia dokumentów rekrutacyjnych.
Na pozostałe wolne miejsca (jeśli takie wystąpią), przeprowadza się rekrutację uczestników spoza terenu Gminy Wicko na podstawie kryteriów określonych powyżej.

Zakwalifikowanie kandydata nie oznacza, że kandydat został przyjęty. Warunkiem otrzymania dla dziecka miejsca w żłobku jest podpisanie przez rodziców umowy w sprawie korzystania z usług żłobka (po pozytywnej kwalifikacji dziecka  oraz dodatkowych dokumentów (dostępnych u Dyrektora Żłobka):
 

Wniosek o przyjęcie do żłobka należy wydrukować w kolorze, wypełnić pismem drukowanym kolorem niebieskim, czarnym lub komputerowo , następnie złożyć

w Gminnym Żłobku w Charbrowie

Poniżej podajemy szczegółowy harmonogram postępowania rekrutacyjnego:

ZAKRES ZADAŃ

TERMINY

Przyjmowanie kart kontynuacji uczęszczania dziecka do żłobka (dotyczy rodziców, którym kończy się umowa w sierpniu w danym roku)

od 7 lutego do 21 lutego każdego roku

Ustalenie liczby wolnych miejsc w żłobku i podanie do publicznej wiadomości informacji o wolnych miejscach w żłobku i obowiązujących kryteriach naboru

Do 20 kwietnia każdego roku

(jeśli data przypada na dzień wolny od pracy, to kolejny dzień, który jest pracujący)

Przyjmowanie wniosków o przyjęcie dziecka do żłobka (z załącznikami)

od 1 marca do 30 marca każdego roku

Weryfikacja wniosków i ustalenie wyników

od 30 marca  do 16 kwietnia każdego roku

Informowanie rodziców o zakwalifikowaniu bądź niezakwalifikowaniu dziecka do żłobka

Do 20 kwietnia każdego roku

(jeśli data przypada na dzień wolny od pracy, to kolejny dzień, który jest pracujący)

Podpisywanie umów z rodzicami

od 21 kwietnia do 30 kwietnia każdego roku

Przejdź do góry strony