Skocz do głównej treści strony
Gminny Żłobek w Charbrowie

Procedury COVID 19

Najważniejsze wytyczne funkcjonowania Gminnego Żłobka w Charbrowie w związku z epidemią Covid-19

obowiązują od 1 września 2020 roku do odwołania!

 

Zgodnie z wytycznymi przeciwepidemicznymi GIS z dnia 25.08.2020r. dla instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz wytycznymi MRPiPS dla instytucji każdy rodzic/opiekun prawny oświadcza, że został poinformowany o czynnikach ryzyka COVID-19 zarówno u dziecka, jego rodziców lub opiekunów, jak i innych domowników oraz o odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z wysłaniem dziecka  do żłobka.

Jednocześnie Rodzic/opiekun prawny oświadcza, ze przyjmuję do wiadomości i stosowania następujące zalecenia:

1.    Dziecko powinno być przyprowadzone do Żłobka w godzinach od 6:30 do 8:30, a odbierane ze żłobka w godzinach od 14.00 do 16.30 (w innych godzinach po wcześniejszym ustaleniu z dyrektorem żłobka); w związku z obowiązującym reżimem sanitarnym po tym czasie przeprowadzana będzie obowiązkowa, całkowita dezynfekcja szatni dziecięcych oraz korytarza.

2.    Do żłobka może uczęszczać dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych.

3.    Wyrażam zgodę na codzienny pomiar temperatury ciała dziecka przed wejściem do żłobka oraz w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.

4.    Dziecko do żłobka jest przyprowadzane/odbierane przez osobę zdrową.

5.    Zgodnie z zaleceniem w miarę możliwości nie angażuj do przyprowadzania i odbierania dzieci osób powyżej 60 roku życia.

6.    Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do żłobka. Rodzic ma obowiązek niezwłocznie poinformować telefonicznie żłobek o nałożonym na dziecko lub mieszkających z nim osób obowiązku kwarantanny, izolacji domowej lub kontakcie z ww. osobą zakażoną SARS-CoV-2.

7.    Przy wejściu do żłobka rodzic/opiekun powinien bezwzględnie zdezynfekować ręce płynem lub założyć rękawiczki jednorazowe oraz osłonić usta i nos.

8.    Rodzice/opiekunowie przyprowadzający i odbierający dziecko mają obowiązek zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników żłobka jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 1,5 metra.

9.    Rodzic/opiekun może wejść z dzieckiem wyłącznie do pomieszczenia szatni, z zachowaniem zasady – 1 rodzic/opiekun z dzieckiem, wyjątek stanowi rodzeństwo uczęszczające do żłobka.

10. W żłobku obowiązuje zakaz przynoszenia przez dzieci zabawek i innych przedmiotów.

11. Zabrania się pozostawiania wózków dziecięcych w żłobku.

12. Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w żłobku, przekaż dyrektorowi lub opiekunce istotne informacje o stanie zdrowia dziecka, a przed przyprowadzeniem dziecka zmierz mu temperaturę ciała (temperatura powyżej 37,50C dyskwalifikuje przyjęcie dziecka do żłobka).

13. Jeśli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby będzie miało zmierzoną temperaturę ciała oraz będzie odizolowane w wyznaczonym pomieszczeniu wraz z opiekunką do czasu powiadomienia rodzica/opiekuna w celu pilnego odebrania dziecka ze żłobka.

14. Należy zaktualizować numery telefonów w celu zapewnienia szybkiej komunikacji między żłobkiem a rodzicami.

W zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej w naszym kraju powyższe wytyczne mogą ulec zmianie. Prosimy o śledzenie na bieżąco strony internetowej naszej placówki

Grafika 1: Procedury COVID 19

Przejdź do góry strony