Skocz do głównej treści strony
Gminny Żłobek w Charbrowie

Procedury COVID 19

Wytyczne zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 31 marca 2022 r. obowiązujące w Gminnym Żłobku w Charbrowie

obowiązują od 31marca 2022 roku do odwołania!

 

Rodzic/opiekun oświadcza, ze został poinformowany o nowych wytycznych zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego oraz o odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z wysłaniem dziecka do żłobka.

Jednocześnie rodzic/opiekun prawny oświadcza, ze przyjmuje do wiadomości i stosuje następujące zalecenia:

 1. Do żłobka może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej
 2. Zaleca się, aby dzieci po przyjściu (przebraniu się) do żłobka w pierwszej kolejności myły ręce woda z mydłem
 3. Dzieci do podmiotu są przyprowadzane/odbierane przez osoby zdrowe bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej w godz. 6.30 – 8.30 a odbierane w godzinach 14.30 – 16.30 ( w innych godzinach po wcześniejszym ustaleniu z dyrektorem żłobka)
 4. Rodzice/opiekunowie odprowadzający dzieci powinni przestrzegać obowiązującego regulaminu żłobka w szczególności zasad związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym
 5. Zaleca się, aby rodzice/opiekunowie odprowadzający dzieci mogli wchodzić do budynku placówki lub na teren placówki, zachowując zasadę jeden opiekun z dzieckiem/dziećmi
 6. Zaleca się ograniczyć przebywanie osób trzecich w placówce (tylko osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej). Są one zobowiązane do przestrzegania regulaminu żłobka w szczególności zasad związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym. Dodatkowo zaleca się higienę rąk.
 7. W przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego w placówce rodzic/opiekun za zgoda dyrektora placówki może przebywać na terenie placówki z zachowaniem środków ostrożności (tylko osoba zdrowa).
 8. W żłobku obowiązuje zakaz przynoszenia przez dzieci zabawek i innych przedmiotów.
 9. Wyrażam zgodę na codzienny pomiar temperatury ciała dziecka przed wejściem do żłobka oraz w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych
 10. Rodzic/opiekun może wejść z dzieckiem wyłącznie do pomieszczenia szatni, z zachowaniem zasady – 1 rodzic/opiekun z dzieckiem, wyjątek stanowi rodzeństwo uczęszczające do żłobka
 11. Temperatura powyżej 37,5
 12. Jeżeli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby będzie miało zmierzoną temperaturę ciała podczas pobytu w żłobku, będzie odizolowane w wyznaczonym pomieszczeniu wraz z opiekunka do czasu powiadomienia rodzica/opiekuna w celu pilnego odegrania dziecka ze żłobka
 13. Należy zaktualizować numery telefonów w celu zapewnienia szybkiej komunikacji między żłobkiem a rodzicami.

W zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej w naszym kraju powyższe wytyczne mogą ulec zmianie. Prosimy o śledzenie na bieżąco stronę internetowa naszej placówki.


 

W zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej w naszym kraju powyższe wytyczne mogą ulec zmianie. Prosimy o śledzenie na bieżąco strony internetowej naszej placówki

Przejdź do góry strony